ശ്രീ മഹാദേവ കോളേജ് കോമേഴ്‌സ് വിഭാഗം സംഘടിപ്പിച്ച കോമേഴ്‌സ് ഫെസ്റ്റിവൽ ” DESAFIO 2018 ” ബന്ധപ്പെട്ടു നടത്തിയ ഫോട്ടോഗ്രാഫി മത്സരത്തിൽ സമ്മാനാർഹരായ കുട്ടികളുടെ ഫോട്ടോകൾ

FIRST  PRIZE

പൊഴിയുന്ന തണൽ

SREEDATH P S5BBA

 

 

 

SECOND PRIZE 

വീണ്ടും ഒരു “തീ”നാളത്തിനായുള്ള കാത്തിരിപ്പ്

  • AJITH CA -S1BBA

 

 

 


«


Comments are Closed