ലോക മലയാള ദിനാചരണവും കേരള പിറവിയും ആഘോഷിച്ചു.അതിന്റെ ഭാഗമായി അദ്ധ്യാപകരും കുട്ടികളും ഭാഷ പ്രതിജ്ഞ നടത്തി .
Comments are Closed