അച്ഛൻ By Tinu Joseph

പൊള്ളുന്ന വെയിലേറ്റു
തണലേകിയ വൃക്ഷം
ഒരു നോട്ടം
കൊണ്ട്
ശാസിക്കുകയും
ലാളിക്കുകയും ചെയുന്ന മഹാദ്ഭുദം
ഉള്ളിൽ കരഞ്ഞു
പുറമെ ചിരിച്ചു
ഉയിര്
വിയർപ്പാക്കിയ
പരാതികളില്ലാത്ത
മനുഷ്യനു നാം നൽകിയ ശ്രുതി അച്ഛൻ

Comments are Closed